I løpet av de kommende episodene av podcasten Psykologlunsj vil vi se nærmere på de største partienes tanker om temaer vi synes er interessante. Vi har sendt alle partiene fem spørsmål som omhandler sykehusorganisering, prioriteringer i helsevesenet, alternativ medisin, psykisk helse og psykologers manglende henvisnings- og sykmeldingsrett. Svarene vil bli tatt opp til diskusjon og kanskje kårer vi også en slags vinner.

Her får du svaret til Venstre (v/rådgiver Camilla Edi Hille). Svarene til de andre partiene finner du i bloggposten “Valg 2013: Partiene om sykehus, alternativ medisin og psykisk helse“.

VENSTRE SVARER PSYKOLOGLUNSJ

Ønsker dere endringer i den nåværende organiseringen av spesialisthelsetjenesten? I så fall hvilke?

Venstre ønsker at flere helsetjenester flyttes så nært borgerne som mulig. Derfor vil Venstre gjøre kommunen i stand til å ta på seg deler av de tjenester som i dag er spesialisthelsetjeneste, men det vil kreve større og sterkere kommuner. Det vil sikre bedre kvalitet og mer effektiv bruk av ressursene. I tillegg vil det være langt enklere for den enkelte borger å se sammenhengene og nødvendigheten av ulike prioriteringer, og slik dempe de totale forventningene og skape tillit til de prioriteringene som gjøres. Venstre mener det er viktig å styrke primærhelsetjenesten for å dempe presset på spesialisthelsetjenesten. Samtidig skal vi ha sterke fagmiljøer i spesialisthelsetjenesten for de helseutfordringene som krever det. Spesialistkompetanse innenfor spesielle behandlingsformer bør derfor være samlet på færre enheter enn i dag.

Venstre er for nødvendige omstillingsprosesser i sykehusstrukturen, og vektlegger faglighet og politisk styring. Venstre vil pålegge regjeringen å legge frem en stortingsmelding med jevne mellomrom som tydeliggjør regjeringens politikk for helseforetakene og ulike omstillingsprosesser der. Det må videre utarbeides retningslinjer for funksjoner og innhold for lokalsykehus, regionsykehus og universitetssykehus i en nasjonal sykehusplan som vedtas av Stortinget.

Dagens Pasient- og brukerrettighetslov (m/forskrifter) definerer hvilke kriterier som skal ligge til grunn for prioriteringene i helsetjenesten. Mener dere at disse er tilstrekkelige? Hvilke endringer ønsker dere?

Venstre mener det er viktig å gjøre ethvert lovverk gjenstand for debatt med jevne mellomrom, med tanke på revidering. Prioriteringer i helsevesenet er svært vanskelig og utfordrende. Venstre mener det er viktig å høre på faglige vurderinger rundt disse spørsmålene. For å ta et eksempel mener Venstre at det er feil at det offentlige skal betale for at alle gravide skal få en ekstra ultralydundersøkelse i uke 12. som det ikke er bevist helsemessige effekter av se her.

Tilbydere av alternative helsetjenester (alternativ medisin) begrenses i liten grad av dagens lovverk. Lovnader om behandlingseffekt er en av få ting som er regulert, men lovbrudd håndheves i liten grad. Hvordan forholder deres parti seg til alternativ medisin generelt og har dere planer om lovendringer?

Venstre er for et opplyst samfunn og vil legge forskning til grunn for de behandlingsformer som skal motta offentlig støtte. Venstre vil stimulere til økt forskning på alternativ behandling, sikre at slik behandling foregår på en så trygg måte som mulig, og at alternativ behandling som har påviselig effekt blir framhevet.

Hvordan vurderer dere dagens tilbud til mennesker med psykiske plager og hvilke planer har dere for Psykisk helsevern? 

Venstre mener dagens tilbud til mennesker med psykiske plager er for dårlig og har nettopp fremmet et forslag på Stortinget om å gjenoppta og styrke opptrappingsplanen for psykisk helse for å sikre en likestilling mellom psykisk og somatisk sykdom, i tillegg til en rakke andre forslag. De ble alle sammen nedstemt av regjeringspartiene. Venstre er bekymret for den nedbyggingen vi ser både i kommunene og spesialisthelsetjenesten, som følge av stor usikkerhet med finansieringsordningene i forbindelse med Samhandlingsreformen. Derfor vil Venstre opprettholde tilbudet i spesialisthelsetjenesten i en overgangsperiode, samtidig som kommunene sikres tid og ressurser til å få bygget opp egen kompetanse. Venstre mener også at det må gjennomføres ulike pilotprosjekter innen psykisk helsevern før kommunene får tilført nye oppgaver i en fremtidig utvidelse av samhandlingsreformen, for å forhindre at tilbudet til psykisk syke blir dårligere.

Venstre har foreslått svært mye for å styrke det forebyggende arbeidet i kommunene. I dette forslaget fremmer vi flere tiltak for å styrke det psykiske lavterskeltilbudet i kommunene.

I tillegg til primærforebygging er det viktig med god tilgang til psykologer i kommunene som har tett kontakt med poliklinikker og ambulante team, slik at flere kan få behandling i sitt nærmiljø. Venstre vil opprette et kommunalt lavterskel psykologtilbud med statlig tilskudd, med mulighet for behandling uten henvisning, og vil opprette flere brukerstyrte plasser knyttet til distriktspsykiatrisk senter (DPS). Venstre ønsker bedret tverrfaglig behandlingstilbud for personer med kombinerte rus- og psykiske problemer.

Venstre vil gjennomgå lov om psykisk helsevern med sikte på mindre tvangsbruk og klarere regler. Vi stilte nylig et spørsmål om dette til helseministeren, se her.

Psykologer/psykologspesialister mangler i dag både henvisningsrett og sykmeldingsrett. Hva er deres mening om dette? 

Venstre vil gi psykologer rett til å sykemelde pasienter de har i behandling, det vil være naturlig at psykologer også får henvisningsmulighet, men det siste fant jeg ikke noen vedtatt politikk på.