I løpet av de kommende episodene av podcasten Psykologlunsj vil vi se nærmere på de største partienes tanker om temaer vi synes er interessante. Vi har sendt alle partiene fem spørsmål som omhandler sykehusorganisering, prioriteringer i helsevesenet, alternativ medisin, psykisk helse og psykologers manglende henvisnings- og sykmeldingsrett. Svarene vil bli tatt opp til diskusjon og kanskje kårer vi også en slags vinner.

Her får du svaret til SV (v/rådgiver Vibeke Mohn Herberg). Svarene til de andre partiene finner du i bloggposten “Valg 2013: Partiene om sykehus, alternativ medisin og psykisk helse“.

SOSIALISTISK VENSTREPARTI SVARER PSYKOLOGLUNSJ

Ønsker dere endringer i den nåværende organiseringen av spesialisthelsetjenesten? I så fall hvilke?

Ja. I dagens organisering av spesialisthelsetjenesten ligger for mange helsepolitiske beslutninger utenfor politikernes og de ansattes påvirkning. Et eksempel er opprettelse og nedleggelse av behandlingsplasser i distriktene. SV vil fjerne foretaksmodellen, og erstatte den med et mer fagstyrt og demokratisk system. Vi vil gi nasjonale politikere bedre kontroll med den overordnede styringen gjennom en nasjonal sykehusplan vedtatt i Stortinget, og gi ansatte mer innflytelse over egen arbeidshverdag. Vi vil fjerne de aktivitetsbaserte finansieringsløsningene som fører til at økonomiske vurderinger i noen tilfeller overstyrer faglige råd, og erstatte det med rammefinansiering av sykehusene. Samtidig vil vi styrke pårørende og pasienters påvirkningsmuligheter.

Dagens Pasient- og brukerrettighetslov (m/forskrifter) definerer hvilke kriterier som skal ligge til grunn for prioriteringene i helsetjenesten. Mener dere at disse er tilstrekkelige? Hvilke endringer ønsker dere?

Prioriteringsforskriften gir kriterier for hvordan helsekøene i Norge skal organiseres. SV mener det er et avgjørende prinsipp at de som trenger hjelp mest skal få den først i det norske helsevesenet, slik kriteriene slår fast. Samtidig er det en utfordring at mange mennesker kunne unngått mye psykisk sykdom dersom de hadde fått hjelp tidligere. Derfor vil SV satse på lavterskeltilbud i kommunene. Den største utfordringen i helsevesenet i dag er ikke kriteriene for prioritering, men kapasiteten i det psykiske helsevernet. For at flere skal få hjelp raskere vil SV prioritere å redusere køene innen psykisk helsehjelp.

Tilbydere av alternative helsetjenester (alternativ medisin) begrenses i liten grad av dagens lovverk. Lovnader om behandlingseffekt er en av få ting som er regulert, men lovbrudd håndheves i liten grad. Hvordan forholder deres parti seg til alternativ medisin generelt og har dere planer om lovendringer?

SV mener den helsehjelpen som dekkes av det offentlige skal være vitenskapelig fundert, og støtter et strengt lovverk knyttet til kommunikasjon om behandlingseffekt for alternative helsetjenester. Mennesker som lever med en sykdom er i en sårbar posisjon. Private aktører skal ikke kunne utnytte denne sårbarheten gjennom å gi løfter som ikke er fundert i sikker kunnskap. SV vil ikke forby alternativmedisin som ikke er direkte skadelig.

Hvordan vurderer dere dagens tilbud til mennesker med psykiske plager og hvilke planer har dere for Psykisk helsevern?

Mange mennesker som har psykiske helseplager får god hjelp i spesialisthelsetjenesten. SV mener det er positivt at langt flere kan få behandling uten å måtte legges inn på institusjon. Det er likevel en utfordring at mange kommuner ikke kan gi et tilstrekkelig tilbud til mennesker med milde til moderate psykiske helseproblemer. Gode tilbud i kommunene betyr at folk kan få raskere hjelp og bli raskere friske. SV vil derfor satse på flere lavterskeltilbud i kommunene.

Samtidig er det mange som trenger behandling i spesialisthelsetjenesten. Køene i psykisk helsevern er for lange, og SV vil prioritere å fjerne køene både innen psykisk helsevern og rusbehandling. Målet må være at alle kan få et tilbud om poliklinisk behandling innen 30 dager. Det handler både om å øke behandlingskapasiteten og om å gjøre det lettere å få rask tilgang på psykisk helsehjelp. Modellen ved Nordfjord psykiatrisenter er et godt eksempel på det psykiske helsevernet SV vil pasienter over hele landet skal få tilgang til. Ved Nordfjord får pasienter umiddelbar samtale med en behandler dersom de har behov det. Alle kan ringe inn til deres telefontjeneste og få bistand – også uten henvisning. Nordfjord lykkes også godt med å gi folk hjelp der de bor, og har blant annet et ambulant team. SV vil innføre finansieringsordninger som fremmer ambulante tjenester og hjemmebehandling i det . Vi vil også styrke rettsvernet for psykisk syke, og etablere strengere regler for bruk av tvungent psykisk helsevern og bruk av unødvendig tvang.

Psykologer/psykologspesialister mangler i dag både henvisningsrett og sykmeldingsrett. Hva er deres mening om dette? 

En del av grunnlaget for velferdsstaten er at mennesker får helsehjelp og en sykemelding når de har behov for det. Mange mennesker med psykiske helseproblemer møter utfordringer i helsevesenet fordi deres sykdom ikke har fysiske utslag. Det er en utfordring at noen fastleger ikke forstår sine pasienters sykdom. SV mener psykiske helseproblemer må være knyttet til de samme reelle rettighetene til helsehjelp og sykemelding som somatisk sykdom. Vi vil vurdere om en løsning på dette kan være å gi psykologer henvisningsrett