I løpet av de kommende episodene av podcasten Psykologlunsj vil vi se nærmere på de største partienes tanker om temaer vi synes er interessante. Vi har sendt alle partiene fem spørsmål som omhandler sykehusorganisering, prioriteringer i helsevesenet, alternativ medisin, psykisk helse og psykologers manglende henvisnings- og sykmeldingsrett. Svarene vil bli tatt opp til diskusjon og kanskje kårer vi også en slags vinner.

Her får du svaret til Høyre (v/Bent Høie). Svarene til de andre partiene finner du i bloggposten “Valg 2013: Partiene om sykehus, alternativ medisin og psykisk helse“.

HØYRE SVARER PSYKOLOGLUNSJ

Ønsker dere endringer i den nåværende organiseringen av spesialisthelsetjenesten? I så fall hvilke?

I dag er det behov for tydeligere ansvarsfordeling, klarere ledelseslinjer og mer konkrete bestillinger fra politisk hold. Det er for lang avstand mellom de pasientene og legene som opplever utfordringer på sykehuset, til lederen som har beslutningsmyndighet. Norsk helsevesen er overadministrert, men underledet.

Høyre ønsker mer beslutningsmyndighet flyttet ned til de lokale helseforetakene og å fjerne de regionale helseforetakene. Dette vil gi mer nærhet mellom ledere og ansatte, og pasienter og beslutningstakere.

Høyre ønsker også å gjøre flere av prioriteringene i helsevesenet til politiske beslutninger. Vi ønsker å etablere en operativ helse- og sykehusplan, med blant annet minimumskrav til hvilke nøkkelfunksjoner som må være i de ulike sykehustypene og landsdelene. Planen er viktig for å sikre en nasjonal samordning i de ulike sykehustypene og landsdelene. I tillegg må planen sikre nasjonal samordning av viktige funksjoner, for eksempel IKT-infrastruktur.

Dagens Pasient- og brukerrettighetslov (m/forskrifter) definerer hvilke kriterier som skal ligge til grunn for prioriteringene i helsetjenesten. Mener dere at disse er tilstrekkelige? Hvilke endringer ønsker dere?

Vi har støttet disse kriteriene, og de baserer seg på høyremannen Lønning sitt utlvalg, Lønningutvalget. Vi er positive til at regjeringen har nedsatt et nytt prioriteringutvalg som skal se om de er behov for endringer i disse kriteriene, og vi avventer dette arbeidet.

Tilbydere av alternative helsetjenester (alternativ medisin) begrenses i liten grad av dagens lovverk. Lovnader om behandlingseffekt er en av få ting som er regulert, men lovbrudd håndheves i liten grad. Hvordan forholder deres parti seg til alternativ medisin generelt og har dere planer om lovendringer?

Vi ser med bekymring på at flere innenfor alternativ medisin utnytter sårbare mennesker i en vanskelige situasjon, og vi mener det er viktig at lovverket håndheves på dette området.

Hvordan vurderer dere dagens tilbud til mennesker med psykiske plager og hvilke planer har dere for Psykisk helsevern?

Vi mener at oppttrappingsplanen har gitt resultater i form at et bedre tilbud i spesialisthelsetjenesten. Vi er imidlertid bekymret for om noe av psykiatrien igjen skal bli hengende etter, etter at regjeringen har fjernet “den gyldne regel” om at veksten i psykiatri skal være høyere en veksten i somatikk og at psykiatri ikke har noen økonomiske virkemidler i samhandlingsreform og derfor står i fare for å bli nedprioritert i kommunehelsetjenesten.

Høyre vil gjenninnføre “den gyldne regel) og bygge ut et godt allmenpsykologtilbud i kommunehelsetjenesten.

Psykologer/psykologspesialister mangler i dag både henvisningsrett og sykmeldingsrett. Hva er deres mening om dette? 

Høyre har ikke tatt noe konkret stilling til dette ennå, men vi ser frem til å høre tilbakemeldingene fra fagmiljøene på forslaget som nå er sendt på høring.