Er du henvist til spesialisthelsetjenesten (populært kalt “sykehus”) av din fastlege? Til en operasjon, MR eller til psykologisk behandling? Da har du noen veldig viktige rettigheter. De omfattes av Pasient- og brukerrettighetsloven. La oss si du er deprimert og besøker fastlegen din.

Hos fastlegen

Du har bestilt time hos fastlegen og slår deg ned. Du forteller henne hva som er galt og hun sier at du bør få behandling og at hun skal sende en henvisning. Her kommer din første rettighet:

Du kan selv velge hvor henvisningen skal sendes (§ 2-4)

Det er fritt sykehusvalg i Norge, så om du bor i Oslo, men ønsker behandling i Ski (fordi du jobber der), står du fritt til å søke behandling der. Fritt sykehusvalg ble etablert for å skape konkurranse mellom sykehusene, men i realiteten har det vist seg at pasientene i svært begrenset grad benytter seg av muligheten. På frittsykehusvalg.no finner du mer info.

Henvisningen

Henvisningen sendes til ditt lokale sykehus og vurderes av et inntaksteam. Her kommer den andre rettigheten din:

Du har krav på å få henvisningen din vurdert innen 30 virkedager (§ 2-2)

Hvis du ikke har hørt noe innen seks uker, er noe galt. Enten er det sykehuset som ikke følger loven, eller så er det fastlegen din som ikke har sendt henvisningen. Ring fastlegen din eller ring sykehuset. PS: Er du under 23 år, skal du ha et svar innen 10 virkedager.

Vurderingen

Når sykehusene vurderer henvisningen din er det tre mulige utfall:

  1.  Avslag fordi tilstanden din ikke skal behandles ved et sykehus*. Kommunen har også en helsetjeneste og enkelte ganger er det de som skal stå for behandlingen. Merk deg følgende: Du kan ikke avslås på bakgrunn av en dårlig henvisning (noe som gjøres relativt ofte). Dersom henvisningen er mangelfull må sykehuset selv samle inn den manglende informasjonen. Gjør de ikke det, skal de anta det verste (en såkalt “verstefallsvurdering”) og innkalle deg.
  2. Rett til ikke-prioritert helsehjelp. Her vurderes du å være i behov av hjelp fra sykehuset, men du prioriteres ikke og vil havne bak neste gruppe i køen.
  3. Rett til nødvendig helsehjelp. Du vurderes å være i behov av hjelp fra sykehuset og skal prioriteres.

Det er altså dette du skal ha svar på innen 30 virkedager. Dersom du får “Rett til nødvendig helsehjelp” kommer vi til en veldig viktig rettighet:

Du skal få en frist for når behandlingen senest skal starte (§ 2-1b)

Denne fristen må du merke deg. Dersom den brytes kan du ringe HELFO Pasientformidling som ordner hjelp til deg andre steder – på sykehusets regning. Jeg gjentar:

Brytes fristen kan du søke behandling andre steder

Fornyet vurdering/”second opinion”

Kanskje har du fått et avslag, eller en frist du mener er altfor lang. Da kan benytte deg av en annen rettighet som brukes altfor sjelden:

Du har rett til fornyet vurdering av henvisningen din (§ 2-3)

Denne rettigheten har du bare en gang per henvisning, så ikke forvent at du skal kunne få vurdert denne mange ganger.

Disse rettigheten har du ikke

Som pasient i Norge har du noen helt unike rettigheter sammenliknet med de fleste andre land. Du er en sentral aktør i ditt eget helsetilbud. Men det er en grunn til at vi utdanner sykepleiere, leger og psykologer. De lærer noe om sykdommene de skal behandle, som vi som privatpersoner ikke forventes å kunne. Derfor har du ikke rett til det følgende:

  • Du kan ikke bestemme at en henvisning skal sendes. Det er det legen din som bestemmer. Du kan mene at du bør ta en MR av hodet, men det er fastlegen din (eller en annen lege) som skal avgjøre om behovet er tilstede.
  • Du kan ikke bestemme behandlingsnivå. Hvis fastlegen din mener at du trenger behandling på en poliklinikk, kan du ikke kreve å bli innlagt på en døgnpost.
  • Dersom du må akuttinnlegges, kan du ikke benytte deg av fritt sykehusvalg.